Các thiết bị hỗ trợ dành cho FARMBOX


Nhằm giúp tự động hóa nông trại của bạn, FARMBOX có thể làm việc với các thiết bị thông minh như cảm biến, ổ cắm điện, thiết bị điều khiển, camera giám sát. Các gói thiết bị được hỗ trợ bởi FARMBOX như sau:

  1. FARMBOX dành cho nhà lưới
  2. FARMBOX dành cho nhà nấm
  3. FARMBOX dành cho nhà lưới cao cấp
  4. FARMBOX dành cho thủy canh ngoài trời
  5. FARMBOX dành cho thủy canh trong nhà
  6. FARMBOX dành cho giáo dục

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files